Природен Парк Врачански Балкан

13.10.2011
Природен Парк Врачански Балкан

Природен парк Врачански Балкан се намира във Врачанската планина, която е част от Стара планина, известна и като Балкан. Паркът включва голяма част от Врачанската планина, като сред забележителностите му в този район са Лакатнишките и Черепишките скали. Паркът включва и няколко села, както и територията на град Враца. Отам паркът е получил и името си Врачански Балкан.

Той получава статут на народен парк през 1989 година. Основен координиращ орган на парка е Дирекцията на природен парк Врачански Балкан. В продължение на пет години – от 2005 до 2010 година Дирекцията на парка стопанисва известната пещера Леденика, която днес се стопанисва от община Враца.

Сред приоритетите на Дирекцията на парка са научните изследвания, опазването на биологичното разнообразие, подобряване на условията за туризъм на територията на парка.

В природен парк Врачански Балкан има голямо разнообразие от растителни и животински видове. В парка има два вертикални пояса – от букови и от дъбови гори. Буковият се намира на 100-1300 метра надморска височина, а дъбовият – на 700 до 1000 метра надморска височина. Тук се намира и редкият космат дъб.

На територията на парка растат седемдесет и осем дървесни и храстови видове и тридесет и шест тревисти растителни вида. Освен бук и дъб тук се срещат орех, сребролистна липа, хиркански клен, маклен, както и борове. В Червената книга на Република България са записани петдесет и седем от растенията в парка, като осем от тях са сериозно застрашени от изчезване. Сред тях са люспестото изтравниче, както и дълголистната урока.

Четиридесет и девет от растителните видове, срещани в природен парк Врачански Балкан, са редки видове – това са казашката хвойна, хойфеловата тимянка, жерардовата урока, паничиевата пищялка, ковачевият зановец, велчевото плюскавиче, жълтият планински крем, пеперудоцветен салеп и много други. Триста шестдесет и пет растителни вида на територията на природен парк Врачански Балкан са защитени от Закона за лечебните растения.

В района на парка има и пещери, които обаче са забранени за посещения от туристи. На територията на природен парк Врачански Балкан има единадесет вида земноводни и петнадесет вида влечуги. Те са важна част от екосистемата, тъй като представляват храна за много видове хищници и хищни птици.

Врачански Балкан

Сред видовете, които обитават парка, са големият гребенест тритон, обикновеният тритон, дъждовникът, кафявата крастава жаба, жабата дървесница, шипобедрената костенурка, зеленият гущер, змиите медянка и пепелянка. Двадесет вида от земноводните и влечугите, които живеят в природен парк Врачански Балкан, са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

В парка живеят много видове птици – над сто и осемдесет вида, като сто петдесет и седем от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а тридесет и осем са включени в Червената Книга на България. Тук се среща балканска чучулига, черен щъркел, зелен кълвач, полска чучулига, червеногърба сврачка, кос, имелов дрозд, пъстър скален дрозд, скален орел и други. Сто и двадесет вида птици гнездят на територията на парка. През природен парк Врачански Балкан преминава един от важните миграционни пътища на прелетните птици – Виа Аристотелис.

В парка живеят тридесет и шест вида бозайници, като девет от тях са защитени със Закона за биологичното разнообразие и са записани в Червената Книга на България. Сред животните, които обитават парка, са дивата котка, язовецът, видрата, белогръдият таралеж, има и много сърни.

В района има и много прилепи заради голямото наличие от насекоми. В природен парк Врачански Балкан се намират едни от най-забележителнитее пещери с прилепи в България. Тук живеят прилепите Широкоух прилеп и Бехщайнов нощник. Общо на територията на парка живеят двадесет и два вида прилепи, като два от тях са включени в Червената Книга на България.

4.5
Общо гласували: 6
5 4
4 1
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати